Realizacja projektu

W związku z realizacją projektu pt. Rozszerzenie zakresu usług „SCC Bartosz Gralewski” poprzez zakup sprzętu do rehabilitacji i regeneracji oraz monitorowania formy sportowej społeczności zamieszkującej obszar LGDw ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w części finansowanej ze środków EFRR z osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup urządzeń.

Tytuł: Rozeznanie rynku – zakup sprzętu do rehabilitacji i regeneracji oraz monitorowania formy sportowej

Przedmiot zamówienia/nazwa produktu

 1. Elektorstymulator bezprzewodowy  – 2 szt.
 2. Urządzenie do dynamicznej kompresoterapii – 1 szt.
 3. Urządzenie do krioterapii po zabiegach ortopedycznych – 1 szt.
 4. Pistole do masażu głębokiego – 1 szt.
 5. System do oceny i monitoringu wysiłku w takcie treningu – 1 szt.
 6. Opaski do treningu okluzyjnego – 1 szt.
 7. Hantle regulowane 1-41kg – 1 szt.
 8. Hantle regulowane 1-23kg  – 1 szt.
 9. Bieżnia – 1 szt.

Powyższy sprzęt należy dostarczyć do dnia 27.08.2021 roku do Studia Treningu Personalnego Nowa 19, ul. Nowa 19, 87-880 Brześć Kujawski

Kryterium wyboru– 100 % cena

Forma płatności –przelew po realizacji zamówienia, termin zapłaty – 14 dni

Termin i miejsce złożenia oferty:

 • termin zgłoszenia mija 02.07.2021r.
 • w załączeniu wzór formularza ofertowego
 • zgłoszenie może być złożone:
 • listem lub osobiście w Studio Treningu Personalnego Nowa 19, ul. Nowa 19, 87-880 Brześć Kujawski
 • za pomocą poczty e-mail: kontakt@gralewskiscc.pl skan podpisanej oferty cenowej
 • każde zgłoszenie powinno być podpisane własnoręcznie i jeśli to możliwe powinno być opieczętowane  

Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest SCC Bartosz Gralewski. SCC Bartosz Gralewski będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Wykonawca ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Wykonawca może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Wykonawców ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez  SCC Bartosz Gralewski,  to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAŁĄCZNIK: